لطفا جهت درخواست و صدور معافیت تحصیلی جدید، فایل دستوالعمل زیر را مطالعه نموده و نسبت به تکمیل آن در سایت: services.epolice.ir قبل از نهایی شدن ثبت‌نام در موسسه غیرانتفاعی پارسا اقدام فرمایید.

با تشکر
امور نظام‌ وظیفه موسسه پارسا