به اطلاع دانشجویان متقاضی وام شهریه تحصیلی میرساند زمان ثبت نام وام ترم اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹ تا ۳۰ آذر ماه تمدید و همچنین مبلغ وام برای مقاطع غیرارشد ۷۵۰۰۰۰۰ریال و ارشد به ۱۵۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت . دانشجویان متقاضی جهت ثبت نام وام به آدرس bp.swf.ir مراجعه فرمایند .