برنامه زمانبندی اعطای وام شهریه در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به همراه نکات حائز اهمیت و شرایط مرتبط به شرح پیوست تقدیم میگردد.
فرایند ثبت تقاضای وام شهریه توسط دانشجویان از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ آغاز و تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ در بازه زمانی تعیین شده در جدول مربوطه(پیوست) ادامه خواهد یافت.
لذا خواهشمند است ضمن رعایت نکات و موارد مندرج در پیوست بخشنامه و جدول زمانبندی، نسبت به
ثبت درخواست وام خود در سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان به نشانی https://refah.swf.ir اقدام لازم بعمل آورید .