با سلام

با توجه به ارسال اسامی قبول شدگان نهایی ورودی بهمن ۱۴۰۲ موسسه پارسا، آندسته از داوطلبانی که مراحل ثبت نام آنها تکمیل شده است لطفا از روز شنبه ۱ اردیبهشت جهت دریافت برنامه درسی و کارت دانشجویی خود به اداره آموزش مراجعه نمایند .