با سلام، آندسته از دانشجویانی که ترم ۱۴۰۲۲ ، ترم آخر تحصیلی آنها به حساب می آید (جمع واحد های باقیمانده آنها ۲۴ واحد است ) با توجه به شرایط ترم آخری و تنوع دروسی باقیمانده این دانشجویان، لطفا موارد ذیل را در فرآیند انتخاب واحد مدنظر قرار دهند;

۱- در مرحله انتخاب واحد تمامی دروسی که قادر به انتخاب آنها هستند با لحاظ قوانین آموزشی از طریق سامانه ثبت نمایند .

۲- دروس باقیمانده ای که موفق به اخذ آن نشده اند اعم از ارائه شده یا ارائه نشده را مکتوب نموده و تا قبل از شروع بازه حذف و اضافه (۲۸ الی ۳۰ بهمن ) به اطلاع آموزش و آقای گرجیان جهت راهنمایی و برنامه ریزی برسانند . لازم به ذکر است آقای گرجیان در بازه زمانی انتخاب واحد و در ساعات و روز های کاری جهت مشاوره به دانشجویان رشته حقوق در موسسه حضور دارند .