قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی ورودی ۹۸
برابر بخشنامه جدید وزارت علوم مبنی بر گذراندن دروس جبرانی برای تحصیل در رشته غیرمرتبط در مقطع ارشد لازم است :
آندسته از دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی آنها با مقطع کارشناسی ارشد غیر مرتبط می باشد، در ترم جدید (۹۸۲) درس “حسابداری صنعتی۳ با کد ۱۰۰۵۲۰۲ برای دانشجویان حسابداری” و درس “مدیریت رفتار سازمانی با کد ۱۰۰۶۲۰۲ برای دانشجویان مدیریت بازرگانی” به عنوان درس جبرانی انتخاب واحد نمایند .