به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۱ می رساند تاریخ شروع کلاس های ترم جدید همچنین برنامه کلاسی و شماره دانشجویی نیز متعاقبا از طریق همین سایت به اطلاع می رسد .