رئیس موسسه

 

دکتر علیرضا پورفرج

دکترای اقتصاد

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

Email:pourfaraj@yahoo.com