ضمن تبریک به پذیرفته شدگان سال ۱۳۹۷ مؤسسه آموزش عالی پارسا، اطلاعات ثبت نام را از قسمت ذیل دریافت نمایید.