کارکنان حوزه آموزشی

آقای محمدرضا صادقیان – مسئول واحد دبیرخانه

آقای فرزاد جعفری – کارشناس امور فارغ التحصیلان

آقای حسین پورفرج – کارشناس آموزشی و مسئول امور نظام وظیفه