هیات موسس

 

 

پروفسور محمد عیسایی تفرشی – رئیس هیات امناء

دکترای حقوق خصوصی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

 

پروفسور جهانبخش رئوف – رئیس هیات موسس

دکترای شیمی – عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

 

 

پروفسور قاسم علیزاده افروزی

دکترای ریاضی – عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

 

پروفسور علیرضا خصالی

دکترای فیزیک – عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

 

دکتر محمد ساجدی فومنی

دکترای حقوق

 

 

دکتر خسرو پیرایی

دکترای اقتصاد – عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

 

 

 

دکتر علیرضا پورفرج

دکترای اقتصاد – عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

 

.