معاونت دانشجویی

.

معاون آموزشی و دانشجویی

پروفسور علیرضا خصالی

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۷۹۶

email :khesali@umz.ac.ir