معاونت آموزشی

.

پروفسور علیرضا خصالی

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۷۹۶

email :khesali@umz.ac.ir