به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت (بهمن) سال ۱۳۹۹ مؤسسه آموزش عالی پارسا می رساند جهت ثبت نام تا تاریخ ۹۹/۱۱/۳۰ به اداره آموزش موسسه مراجعه نمایید.

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : ۰۱۱۳۵۲۵۰۶۸۲-۵