برگزاری سمینار علمی حقوق با موضوع بررسی مراحل اداری طرح شکوائیه و رسیدگی در دادگاه ها