تماس با موسسه

تلفن : ۵-۰۱۱۳۵۲۵۰۶۸۲ –   فاکس : ۰۱۱۳۵۳۳۹۳۰۱

نشانی حساب های موسسه در پیام رسان های اجتماعی(     )    parsa_ac_ir@

آدرس : بابلسر – بلوار شهید شریفی – خیابان شهید کهن – کهن ۸ – پلاک ۱۱ کد پستی

۴۷۴۱۷۱۶۱۷۵

شماره تماس واحد ها