به اطلاع دانشجویان بدهکار که با عدم دریافت کارت ورود به جلسه امتحان داده اند می رساند، چنانچه تا تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به تسویه بدهی خود اقدام ننمایند، معادل بدهی آنان نسبت به حذف ترم یا دروس آنان اقدام و اسامی دانشجویان حذف شده ۳۰ تیرماه اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیریت موسسه