برنامه کلاسی مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال ۹۷  

برنامه کلاسی مقطع کارشناسی ورودی سال ۹۷  

برنامه کلاسی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی سال ۹۷  

برنامه کلاسی مقطع کاردانی پیوسته ورودی سال ۹۷  

 

ضمناً شماره دانشجویی نیز متعاقبا اعلام می گردد .