اعضای هیات علمی

دکتر سید مجتبی حسین نژاد

دکترای الهیات و معارف اسلامی – گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

مدیر گروه فقه و حقوق

 

دکتر زهرا علیزاده افروزی

دکترای ریاضیات – گرایش تحقیق در عملیات

 

آقای مرتضی ملکیان

کارشناس ارشد حسابداری –

مدیر گروه حسابداری