برابر مصوبه هیات موسس میزان علی الحساب شهریه پرداختی برای ترم جدید به شرح ذیل است :

 

مقطع ارشد : شهریه ثابت +۴۰۰۰۰۰۰ ریال

سایر مقاطع : شهریه ثابت + ۲۰۰۰۰۰۰ ریال