آزمون های پایان ترم دروس ذیل در تاریخ شنبه ۷ دیماه ۹۸ برگزار می گردد .

زبان تخصصی فقه و حقوق ( مقطع ارشد) ساعت ۱۰ صبح

زبان تخصصی ۱و۲ مدیریت ساعت ۹ صبح

زبان تخصصی ۲ حسابداری ساعت ۹ صبح