به اطلاع دانشجویان ارشد حسابداری و مدیریت ورودی بهمن ۹۹ می رساند آندسته از افرادی که رشته کارشناسی آنها با رشته کارشناسی ارشد مرتبط نمی باشد می بایست درس جبرانی به ارزش ۲واحد در نیمسال جاری(۱۴۰۰۱) اخذ نمایند .

رشته حسابداری : درس حسابداری صنعتی ۳ با کد ۱۰۰۵۲۰۲

رشته مدیریت : درس مدیریت رفتار سازمانی با کد ۱۰۰۶۲۰۲