ارتباط با مدیریت حراست

شماره تلفن های دفتر حراست :

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۱۶۹

تلفکس : ۰۱۱۳۵۳۳۰۸۸۸

شماره تلفن همراه مسئول حراست : ۰۹۱۱۲۱۱۷۸۰۱