انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
شنبه, ۵ فروردین , ۱۳۹۶
گروه های آموزشی