پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
معاون آموزشی

دکتر علیرضا خصالی

مدرک تحصیلی : دکترای (Ph.D) اختر فیزیک از دانشگاه فردوسی مشهد

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۷۹۶

ایمیل   :    khesali@umz.ac.ir