انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
معاون آموزشی

دکتر علیرضا خصالی

مدرک تحصیلی : دکترای (Ph.D) اختر فیزیک از دانشگاه فردوسی مشهد

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۷۹۶

ایمیل   :    khesali@umz.ac.ir