انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
برنامه کلاسی و شماره دانشجویی ورودی سال ۱۳۹۶

دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۶ (جدید)، برنامه کلاسی و شماره دانشجویی خود را از قسمت ذیل دریافت نمایید.

 

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

برنامه کلاسی کاردانی نظام جدید

 

برنامه کلاسی آزمون سراسری

 

برنامه کلاسی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

 

شماره دانشجویی