پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
قابل توجه دانشجویان مشروطی و سنواتی ۹۵۱

قابل توجه دانشجویان مشروطی و سنواتی ۹۵۱

 

جهت دریافت نتیجه شورای موارد خاص استان و همچنین انجام انتخاب واحد در روزهای ۲ و ۳ اردیبهشت ۹۶ به اداره آموزش مراجعه نمایید.