انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
قابل توجه دانشجویان مشروطی و سنواتی ۹۵۱

قابل توجه دانشجویان مشروطی و سنواتی ۹۵۱

 

جهت دریافت نتیجه شورای موارد خاص استان و همچنین انجام انتخاب واحد در روزهای ۲ و ۳ اردیبهشت ۹۶ به اداره آموزش مراجعه نمایید.