انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
اطلاعیه درس تربیت بدنی و ورزش ۱ پسران

قابل توجه دانشجویان پسر:

زمان کلاس تربیت بدنی و ورزش ۱ از روز چهارشنبه به روز سه شنبه در همان ساعت منتقل گردید. ضمناً شروع کلاسها ۲۹ فروردین می باشد.

آدرس سالن : پارکینگ ۱ سالن شهیدان نوبخت