پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
محل برگزاری کلاسهای عملی دروس تربیت بدنی

محل برگزاری کلاسهای عملی دروس تربیت بدنی