پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
شماره دانشجویی و برنامه کلاسی ورودی جدید

فایل شماره دانشجویی

برنامه کلاسی آزمون سراسری

برنامه کلاسی کاردانی به کارشناسی

برنامه کلاسی کاردانی نظام جدید