انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
اطلاعیه ثبت نام آزمون سراسری

اطلاعیه ثبت نام آزمون سراسری