دانشجویان گرامی متقاضی وام تحصیلی، جهت ثبت وام ترم جدید با مراجعه به سامانه صندوق رفاه دانشجویی (www.bp.swf.ir)اقدام نمایند