هیات امناء

پروفسور محمد عیسایی تفرشی (رئیس هیات امناء)

پروفسور جهانبخش رئوف (رئیس هیات موسس)

دکتر محمد ساجدی فومنی (عضو روحانی هیات امناء)

پروفسور رضا اوجانی

پروفسور علی اکبر ایزدی فر

پروفسور سعید میرزانژاد

دکتر سید محسن حسینی (نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری در هیات امناء)

دکتر نادعلی بابائیان(نماینده استاندار در هیات امناء)