دانشجویان گرامی جهت دریافت کارت ورود به جلسه پس از ورود به سامانه آموزشی و تکمیل فرم های ارزشیابی نسبت به دریافت کارت اقدام نمایید .