تماس با موسسه

تلفن : ۵-۰۱۱۳۵۲۵۰۶۸۲

  

فاکس : ۰۱۱۳۵۳۳۹۳۰۱

 

آدرس : بابلسر – بلوار شهید شریفی – خیابان شهید کهن – کهن ۸ – پلاک ۱۱     کد پستی ۴۷۴۱۷۱۶۱۷۵

 

شماره تماس واحد ها