ضمن تبریک بابت قبولی در موسسه پارسا و آرزوی موفقیت جهت دریافت مدارک لازم جهت ثبت نام از طریق پیوند ریز اقدام نمایید